Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém společnosti ASICentrum spol. s r.o. (dále jen „Společnost“) je určen k oznámení protiprávního jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).

Kdo může být oznamovatelem?

Oznamovatelem mohou být osoby, které jsou zaměstnanci Společnosti, vykonávají pro Společnost dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž, nebo uchazeči o práci či jinou obdobnou činnost.

Společnost tedy vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Jak lze podat oznámení?

 • Písemně či ústně prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, který je dostupný na tomto odkazu: http://www.nntb.cz/c/jprk2xie.
 • Ústně na telefonické lince +420 234 723 094.
 • Osobně na schůzce s příslušnou osobou (na žádost oznamovatele).

Kdo jsou příslušné osoby?

Příslušnými osobami pro příjímání a zpracování oznámení u Společnosti jsou:

 • paní Mgr. Barbora Diblíková;
 • pan Ing. Lubomír Plavec.

Příslušné osoby je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy:

oznameni@asicentrum.cz, přičemž prostřednictvím této adresy je možné se s příslušnými osobami dohodnout i na telefonickém rozhovoru.

Upozorňujeme, že kontaktní e-mailová adresa příslušných osob (ani případný telefonát domluvený prostřednictvím e-mailové adresy) neslouží pro podávání oznámení, nýbrž pouze za účelem konzultace či dále např. za účelem sjednání osobní schůzky (na které je možné oznámení učinit).

Co může být předmětem oznámení?

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může být oznamováno protiprávní jednání, které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti uvedené v zákoně o ochraně oznamovatelů.

Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé, takové jednání je přestupkem a může být sankcionováno.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.

Co by mělo obsahovat oznámení?

 • Skutečnosti relevantní pro oznámení.
 • Jméno, příjmení, datum narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (oznámení nemusí obsahovat všechny tyto údaje, pokud je totožnost oznamovatele příslušné osobě známá).

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Lze učinit oznámení i jinak (mimo vnitřní oznamovací systém Společnosti)?

Jako oznamovatel máte také možnost učinit oznámení mimo vnitřní oznamovací systém Společnosti, a to Ministerstvu spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.